Trang phục HyperX - Khẩu trang GG

Trang phục HyperX - Khẩu trang GG

    Chiếc khẩu trang vải này được dùng để giúp kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Chiếc khẩu trang này không phải là khẩu trang y tế có khả năng chặn được chất lỏng. Không nên sử dụng chiếc khẩu trang này:

    1. Trong môi trường lâm sàng có mức rủi ro lây nhiễm thông qua hít thở cao;
    2. Để bảo vệ kháng khuẩn hoặc kháng virus hoặc các trường hợp sử dụng liên quan hoặc sử dụng để phòng chống hoặc giảm lây nhiễm hoặc các trường hợp sử dụng liên quan;
    3. Làm thiết bị bảo vệ hô hấp, hoặc
    4. Cho các quy trình tạo ra aerosol rủi ro cao.

    Sản phẩm chưa được FDA thông qua hoặc phê duyệt. Sản phẩm đã được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp cho công chúng sử dụng để kiểm soát nguồn lây nhiễm cũng như cho các nhân viên y tế sử dụng trong môi trường y tế để giúp ngăn chặn sự lây nhiễm hoặc lây lan của bệnh tật trong đại dịch COVID-19. Sản phẩm này chỉ được cấp phép trong thời gian hiệu lực của tuyên bố rằng tồn tại các trường hợp chứng minh việc cấp phép sử dụng khẩn cấp thiết bị y tế, bao gồm các sản phẩm thay thế được sử dụng như thiết bị y tế, trong thời gian dịch COVID-19, theo phần 564(b)(1) của Đạo luật, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1) trừ khi giấy phép bị chấm dứt hoặc thu hồi sớm hơn.

    • 85% POLYESTER/ 15% SPANDEX
    • Giặt máy bằng nước ấm. Chỉ sử dụng chất tẩy rửa không có clo khi cần. Không sử dụng chất làm mềm vải. Trải phẳng ra để làm khô. Không dùng bàn là.