Request Warranty Replacement - Reseller

กรุณาอ่านเนื้อหา
1. กระบวนการนี้มีไว้สำหรับผู้จำหน่ายต่อเท่านั้น หากคุณไม่ใช่ผู้จำหน่ายต่อ กรุณาใช้

2. ต้องมีใบแจ้งหนี้ตัวจริงเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าในประกัน

3. การรับประกันนี้มีไว้สำหรับเปลี่ยนสินค้าที่มีปัญหา/ส่งซ่อมเท่านั้น

4. กรุณาตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนส่งคำขอของคุณ ข้อมูลที่ผิดพลาดจะทำให้กระบวนการเกิดความล่าช้า

5. คุณจะต้องขอรับเลข RMA ก่อนส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณ กระบวนการรับรอง RMA โดยปกติใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ

 

Your contact info
ที่อยู่จัดส่ง
Your HyperX Product(s)
กรุณาเลือกเลขชิ้นส่วนโดยพิจารณาจากความจุของผลิตภัณฑ์แฟลชของคุณ เลขชิ้นส่วนอาจแตกต่างกันไปตามการออกแบบ (เช่น DT109B/16GB และ DT109K/16GB)
ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับกรอกในฟิลด์นี้เกี่ยวข้องกับเลขผลิตภัณฑ์หน่วยความจำจริงที่คุณมีปัญหา

หากผลิตภัณฑ์มีหลายชิ้น (เช่น ไดรฟ์ USB มีฝาปิดและสายคล้องแยก) จะถือเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียว และให้กรอกเลข "1" ในฟิลด์นี้
หน่วยความจำส่วนใหญ่จะมีเลขรุ่นปรับปรุงกำกับไว้ หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณ ดูการตรวจหาเลขรุ่นปรับปรุงสำหรับหน่วยความจำ Kingston ของคุณได้ตามภาพด้านล่าง


เลขการปรับปรุงเลขคำสั่งงาน


หากคุณมีปัญหาในการค้นหาหมายเลขปรับปรุง ให้สังเกตตัวเลขต่อไปนี้
    ตัวอย่างหมายเลขรุ่นปรับปรุง: 3511111-111.A11LF


หมายเหตุ: เลข (99) และ/หรือ (LF) อาจไม่มีแสดงอยู่
Attach proof of purchase
ต้องมีเอกสารกำกับระบุสถานที่และวันที่จัดซื้อเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าตามสิทธิ์รับประกัน
Standard replacement:
ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
Please correct the highlighted information above.