Add new HyperX gear to your survival kit - up to 50% off select products

Где приобрести

If you have any questions about how to buy HyperX products, call us toll free at: (800) 835-6575

Trở thành Đại lý


Nếu bạn muốn trở thành một trong những đối tác của chúng tôi tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, vui lòng hoàn thành và nộp mẫu đơn dưới đây sau đó chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian tới. Để biết thêm thông tin liên quan đến việc lập tài khoản mới, vui lòng gửi email tới địa chỉ [email protected] để được hướng dẫn.

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bạn?

Địa chỉ mua hàng

Memory Products


Flash & SSD Products


HyperX Peripherals


Чтобы узнать, как коронавирус COVID-19 повлиял на нашу деятельность щелкните здесь.

Signup for the HyperX newsletter and enjoy 15% off most products.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.