HyperX will be closed on Monday, 1/17, in observance of Martin Luther King Jr. Day


USA, we are now selling direct!

Switch to new US WebsiteTìm hỗ trợ cho sản phẩm HyperX của bạn

Dễ dàng truy cập vào tất cả các thông tin bạn cần trên bất kỳ sản phẩm HyperX nào, từ Câu Hỏi Thường Gặp để hướng dẫn cài đặt đến trình điều khiển và tải xuống.

Gọi điện cho bộ phận Dịch vụ Khách hàng

Monday-Friday 7 a.m.-5 p.m. PT

1 (888) 484-9335

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

1 (844) 464-9737

Các tùy chọn hỗ trợ toàn cầu

Liên h ệ Điện thoại Fax
U.S. Sales Support - End User
+1 (800) 835-6575
+1(714) 438-1845
U.S. Sales Support - Reseller
+1(844) 464-9737
Canada
+1(877) 546-4786
+1(877) 546-4786
Government (US Only)
1 (800) 588-5518
International Sales
+1 (714) 435-2600
RMA/Warranty
(800) 337-3719
ValueRAM Sales
(877) 435-8726
Support
(800) 435-0640 / (714) 435-2639
US International Sales
+1 (714) 435-2600
RMA/Warranty - US
(800) 337-3719
ValueRAM Sales - US
(877) 435-8726
Support - US
(844) 464-9737 / (714) 435-2639
Liên h ệ Điện thoại Fax
Argentina
0800 333 0792 (sin costo)
Bolivia
800-11-0241
Brasil
Teléfono Suporte ao Cliente e Técnico 55 11 2127 8600
Chile
123 0020 0769 (sin costo)
Colombia
01800-5181268
Costa Rica
0800 011 1180 (sin costo)
El Salvador
800-6637
Latam - Sales
001 (714) 445-2894
Mexico
55 11 05 05 29 o 55 11 05 05 30
Panamá
01888-8226323
Perú
0800 508 42 (sin costo)
Uruguay
000 411 005 6392 (sin costo)
Venezuela
0800 100 58 22 (sin costo)
Otros Países
001 (714) 445 2894 (USA) Seleccione la opción 1.
Government (U.S. only)
+1(800) 588-5518
+1(877) 546-4786
Liên h ệ Điện thoại / E-mail Address
United Kingdom
+44 1932 73 9055
Austria
0800 0706182 (Freephone)
Belgium
0707 07975
Finland
0800 774184 (Freephone)
France
0825 120 326
Germany
0800 7243564 (Freephone)
Ireland
0818 462003
Italy
02 69 430 150
Netherlands
0900 0400266
Norway
815 00 218
Russia
8-800-550-34-45
Spain
902 02 20 52
Sweden
0771 455 466
Switzerland
0848 000 198
Turkey
+1 (877) 546-4786
Ukraine
8-800-550-34-45
Denmark
701 00113
Liên h ệ Điện thoại
Australia
1-800-726-185 Toll- free
Monday to Friday 08:30 - 20:30 GMT +11
New Zealand
0800-626-629 Toll-free
Monday to Friday 08:30 - 17:30 GMT +13
China
800-810-1972 Toll-free
400-810-1972 Local Toll (For Mobile)
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
India
1800-258-7160 Toll-free
Monday to Saturday 09:00 - 17:30 GMT +5.5
Hong Kong
800-905933 Toll-free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
Japan
0800-600-0098 Toll-free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
Malaysia
1800-816231 Toll-free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
Singapore
800-8861063 Toll-free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
Thailand
0245-900-13 Toll-free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
Taiwan
0800-521-208 Toll-free
Monday to Friday 8:00 to 18:00 GMT +8
Other Asian countries / regions
+65-6577-1197 Toll Call
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8